Regulamin najmu niezasiedlonych i nieobjętych obowiązkiem utrzymania rezerwy miejsc internatowych w internacie Dedal w Malborku, zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady najmu niezasiedlonych i nieobjętych obowiązkiem utrzymania rezerwy miejsc internatowych w internacie Dedal w Malborku oraz świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rejestrację pobytu w recepcji internatu Dedal na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną i/albo zapłatę części lub całej należności za pobyt w internacie.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Najemca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu wraz z załącznikami. Niniejszy Regulamin traktowany jest jak umowa między Najemcą a Spółką i stanowi nadrzędny dokument, którego zapisy brane są za właściwe
  dla kwestii spornych. Oznacza to, że zapisy Regulaminu są ważniejsze od korespondencji pocztowej, mailowej, ustaleń telefonicznych oraz przesyłanych potwierdzeń rezerwacji, jeżeli jakiekolwiek z tych ustaleń różnią się od postanowień zawartych w Regulaminie.
 3. Definicje:

 

 1. Spółka – AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516) przy ul. Starościńskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000140528, posiadająca NIP 526-26-75-121, REGON 015296322, kapitał zakładowy w wysokości 525.460.000 złotych, wpłacony w całości, dane kontaktowe: tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 44, email: kwatera@amwkwatera.pl,
 2. Najem – odpłatne udostępnienie przez Spółkę miejsca internatowego/pokoju internatowego do czasowego używania przez Najemcę,
 3. Usługa – odpłatne świadczenie przez Spółkę usług najmu sali konferencyjnej, parkingu i innych usług związanych z pobytem w internacie Dedal,
 4. Najemca – podmiot wynajmujący od Spółki miejsce w internacie Dedal w Malborku,
 5. Gość – osoba, która może przebywać w internacie od godz. 6.00 do godz. 22.00. Za działania Gościa odpowiada Najemca,
 6. Doba noclegowa – okres Najmu, który rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 14.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 12.00,
 7. Miejsce świadczenia Najmu lub Usługi – internat Dedal w Malborku (internat), przy ul. Gen. de Gaulle’a 5, 82-200 Malbork, tel. 55 272 68 50 email: dedal@amwkwatera.pl,
 8. System Rezerwacji (System) – System rezerwacji Profitroom Booking Engine, umożliwiający Najemcy dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranego Pokoju/ Pokoi internatowych w internacie Dedal drogą elektroniczną oraz dokonywanie płatności on – line z tytułu tych rezerwacji.
 9. PayPro S.A. (PayPro)   dostawca usług płatniczych dla Akceptanta, a także podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014,
 10. Serwis Przelewy24 (Serwis)  – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności on – line pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem,
 11. Akceptant – Spółka jako sprzedawca i odbiorca płatności związanych ze sprzedażą  usług  Najmu drogą elektroniczną, która to zawarła umowę z PayPro,
 12. Płatnik (Użytkownik) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie, w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej,
 13. Transakcja płatnicza (Płatność) – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu,
 14. Profitroom S.A. (Profitroom) – spółka Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem KRS 0000793213; NIP: 525-24-23-458; REGON: 141374990; dostawca usługi rezerwacji pokoi w internacie Dedal, świadczone drogą elektroniczną w ramach Systemu Rezerwacji,
 15. Regulamin rezerwacji drogą on-line – „Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną” firmy Profitroom, z którym Najemca się zapoznaje podczas dokonywania rezerwacji na stronie internatdedal.plprzy użyciu Systemu Rezerwacji,
 16. Regulamin Serwisu Przelewy24 – regulamin Serwisu, który określa zasady i warunki dokonywania płatności drogą elektroniczną za rezerwacje dokonane przy użyciu Systemu Rezerwacji,  dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu,
 17. Regulamin Booking.com – warunki świadczenia usług dla klientów portalu Booking.com, z którymi Najemca zapoznaje się podczas dokonywania rezerwacji on-line przy wykorzystaniu tego portalu.

 

§ 2

Zasady najmu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Najemców przebywających na terenie internatu Dedal
  w Malborku.
 2. Rezerwacje w internacie Dedal zachowują ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba że podczas dokonywania rezerwacji miejsca Najemca określił inną godzinę.
 3. Miejsce w internacie wynajmowane jest na okres Doby noclegowej. W przypadku nieopuszczenia miejsca do wskazanej godziny, Najemca zostanie obciążony opłatą za kolejną Dobę noclegową.
 4. W przypadku braku określenia przez Najemcę długości wynajmu miejsca w internacie, utrzymuje się że miejsce w internacie wynajmowane jest na jedną Dobę noclegową.
 5. Życzenie przedłużenia okresu najmu Najemca zgłasza w recepcji internatu do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Zarządca internatu Dedal zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadania wolnych miejsc w internacie.
 6. Przed rozpoczęciem Najmu miejsca w internacie Najemca powinien dokonać w recepcji internatu rejestracji pobytu na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 7. Najem miejsca w internacie oraz wykonywanie Usług odbywa się za odpłatnością, z zastrzeżeniem zapisów § 3 Regulaminu dotyczących rezerwacji dokonanych drogą elektroniczną. Należność za Najem oraz Usługi pobierana jest:
  1. za Najem – w przypadku płatności gotówką bądź kartą płatniczą – z góry za cały okres wynajmowania miejsca internatowego, przed otrzymaniem kluczy do miejsca w internacie,
  2. za Usługi , z których Najemca skorzysta podczas pobytu, należność regulowana jest
   przy wyjeździe kartą płatniczą lub gotówką.

   Faktury VAT mogą być wystawiane w dniu wyjazdu, po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego. Warunkiem wystawienia faktury jest zgłoszenie przez Najemcę żądania otrzymania faktury i podaniu nr NIP przy dokonywaniu płatności. Istnieje możliwość deponowania paragonu w recepcji, na prośbę Najemcy, w celu późniejszego wystawienia faktury. Brak oryginału paragonu fiskalnego uniemożliwia wystawienie faktury.


   Przy dokonywaniu płatności on-line warunkiem wystawienia faktury VAT jest zaznaczenie w procesie rezerwacji przez Najemcę opcji żądania i otrzymania faktury oraz podanie nr NIP.

   Spółka zastrzega sobie prawo do wystawiania, wysyłania i udostępniania faktur, korekt oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. Najemca obowiązany jest do wskazania aktywnego adresu e-mail, na który należy wysłać dokumenty wymienione w pierwszym zdaniu.

 8. Wszelkie dodatkowe koszty związane z Najmem, obciążają bezpośrednio osobę odpowiedzialną za ich powstanie i regulowane są przez nią wyłącznie w sposób określony w ust. 7 lit. a) lub b).
 9. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług, o fakcie tym należy poinformować recepcję internatu.
 10. Najemca nie może przekazywać miejsca w internacie w podnajem osobom trzecim.
 11. Osoby odwiedzające Najemcę powinny opuścić internat Dedal przed godziną 22:00.
 12. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób odwiedzających go na terenie internatu Dedal w wynajmowanym miejscu w internacie.
 13. Przebywanie osób odwiedzających Najemcę na terenie internatu Dedal (z wyłączeniem restauracji) po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najemcę na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do wynajmowanego miejsca w internacie. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną dostawki wskazanej w cenniku internatu Dedal.
 14. W internacie Dedal w godzinach od 22:00 wieczorem do 6:00 rano obowiązuje cisza nocna.
  Cisza nocna może zostać zakłócona ze strony ajenta restauracji znajdującej się w internacie Dedal podczas organizowania imprez typu wesele, bankiet itp.
 15. W internacie w tym: na balkonach, w pokojach i łazienkach – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 276 ze zm.) oraz ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla osób palących. Dodatkowo, w miejscach wyżej wskazanych, obowiązuje zakaz palenia papierosów elektronicznych. Dopuszczenie do zapachu dymu papierosowego lub innych wyrobów tytoniowych w internacie jest równoznaczne ze zgodą Najemcy wynajmującego miejsce w internacie na obciążenie go kosztami dearomatyzacji.
 16. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia miejsca internatowego w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp.
 17. W przypadku wywołania alarmu pożarowego i jego konsekwencji w postaci między innymi ewakuacji budynku internatu, na skutek działania Najemcy lub osoby go odwiedzającej, Najemca ponosi koszty m.in.: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku internatu do stanu funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z wywołanym alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.
 18. Najemca internatu Dedal ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych internatu Dedal, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Internat Dedal ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie internatu. Za osoby nieletnie przebywające w wynajmowanym miejscu w internacie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostają w wynajmowanym miejscu.
 19. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia ich przez Najemcę w wynajmowanym miejscu internatowym.
 20. Każdorazowo opuszczając wynajmowane miejsce w internacie, Najemca zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza/karty magnetycznej w recepcji.
 21. W internacie Dedal obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt bez uprzedniego poinformowania pracownika recepcji i uzyskania jego zgody.
 22. Internat Dedal nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące na parkingu położonym przy internacie.
 23. Internat Dedal zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Najemców przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Najemcę, na jego koszt lub w przypadku braku kontaktu z Najemcę zostaną zutylizowane.
 24. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w wynajmowanym miejscu w internacie.
 25. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do wynajmowanego miejsca internatowego.
 26. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę klucza, kart wejściowych, zobowiązany jest on uiścić dodatkową opłatę wynikającą z cennika, za każdą zagubioną lub zniszczoną kartę wejściową lub klucz.
 27. Każdorazowo opuszczając miejsce w internacie, Najemca ma obowiązek zamknąć drzwi i okna oraz upewnić się, że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju nie był możliwy.
 28. Wszelkie reklamacje muszą być składane w formie pisemnej na adres Spółki ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa lub adres email: kwatera@amwkwatera.pl. Kierownictwo Internatu zobligowane jest do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 3

Zasady dokonywania rezerwacji drogą elektroniczną oraz dokonywania płatności za takie rezerwacje

 1. Rezerwacje dokonywane drogą elektroniczną można dokonywać poprzez stronę internetową internatu Dedal: www.internatdedal.pl.
 2. Zasady dokonywania rezerwacji drogą elektroniczną, składania reklamacji z tym związanych oraz umożliwiania dokonywania płatności za takie rezerwacje są opisane w Regulaminie rezerwacji on-line.
 3. Cena i waluta oraz całkowity koszt za Najem i Usługi są zawsze aktualne i znajdują się na stronie internetowej internatu Dedal. Ceny te są zawsze podane w wartości brutto.
 4. Za Usługę wynajmu sali konferencyjnej) Najemca dokona płatności w recepcji internatu Dedal.
 5. Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (opłat) wynikających z dokonania rezerwacji drogą elektroniczną poza uiszczeniem przedpłaty, o której mowa w ust.  8 poniżej.
 6. Po uzupełnieniu danych w Systemie rezerwacji na stronie internetowej internatu Dedal, Najemca powinien dokonać przedpłaty jedną  ze wskazanych poniżej metod:
  1. kartą kredytową/debetową (system Visa, Mastercard),
  2. za pośrednictwem płatności elektronicznym przelewem bankowym,
  3. BLIK.Rozliczenia transakcji kartami i e-przelewem/BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.

   Za prawidłową obsługę pobrania przedpłaty za rezerwację dokonaną drogą elektroniczną odpowiedzialny jest Serwis Przelewy24. Dokonywanie płatności drogą elektroniczną poprzez Serwis Przelewy24 oraz składanie reklamacji z tym związanych odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu Przelewy24, który jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej  Serwisu.

 7. Termin świadczenia Najmu lub Usługi jest określany przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiednich dat w kalendarzu w Systemie Rezerwacji.
 8. Najemca podczas dokonywania rezerwacji drogą elektroniczną dokonuje przedpłaty za cały zarezerwowany pobyt, w sposób wskazany w ust. 6 powyżej w wysokości 100% wartości Najmu lub Usługi.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji dokonanej drogą elektroniczną, która nastąpi najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu (anulacja bezkosztowa) anulacja jest bezpłatna. Zwrot Najemcy pełnej kwoty dokonanej przez niego przedpłaty następuje na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Przelewy24., który jest nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Serwisu.
 10. W przypadku anulowania rezerwacji dokonanej drogą elektroniczną w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, dokonana wcześniej przedpłata nie jest zwracana Najemcy.
 11. Najemca ma prawo dokonania modyfikacji/zmiany rezerwacji dokonanej drogą elektroniczną jedynie wówczas, gdy Spółka ma możliwość realizacji Najmu lub Usługi na warunkach wskazanych przez Najemcę, które zostaną szczegółowo opisane przez Najemcę w zgłoszeniu modyfikacji/zmiany i tylko, gdy Spółka wyrazi na to zgodę.
 12. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia modyfikacji/zmiany rezerwacji, skontaktuje się z Najemcą drogą mailową w celu poinformowania go o statusie modyfikacji.
 13. W przypadku braku możliwości dokonania modyfikacji/zmiany rezerwacji Najemca zostanie o tym poinformowany drogą mailową i wówczas stosuje się odpowiednio przepisy o anulowaniu rezerwacji opisane w ust. 9-10 powyżej.
 14. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w Systemie Rezerwacji. Spółka nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub jakiekolwiek błędne wypełnienie danych przez Najemcę.
 15. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt) 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 16. Spółka oraz podmiot obsługujący System Rezerwacji nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności, w tym niedostępność Systemu wynikłych z czynników niezależnych i siłę wyższą np. przerwie w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych, burze, awarie prądu.
 17. Rezerwacje dokonywane drogą elektroniczną można dokonywać również poprzez portal www.booking.com, na warunkach opisanych w Regulaminie Booking.com.

§ 4

Naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Spółka ma prawo wstępu o każdej porze do wynajmowanego miejsca w internacie.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Najemcę, Spółka może zobowiązać go do natychmiastowego opuszczenia wynajmowanego miejsca w internacie, zatrzymując cenę Najmu za cały okres, w którym doszło do naruszenia Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Spółka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Spółki, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia budynku internatu.
 4. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin:
  1. wyrządzając szkodę w budynku internatu;
  2. wyrządzając szkodę na osobie Najemcy, pracowników Spółki lub innych osób przebywających
   w budynku internatu;
  3. zakłócając spokój w budynku internatu;
  4. w inny sposób.

§ 5

Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. zgodnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Najemcy jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 1, 02-516 Warszawa.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Najemca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@amwkwatera.pl lub na adres siedziby administratora.
 4. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w obowiązku informacyjnym na stronie: Polityka Prywatności – Internat DEDAL

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości fakt, iż internat Dedal jest obiektem, który decyzją jednostek nadrzędnych Spółki bądź organów administracji może być w całości lub w części przeznaczony na potrzeby wskazane w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1623 ze zm.), na potrzeby wskazane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a także na potrzeby wskazane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.) oraz innych potrzeb wynikających z przepisów prawa, a także innych stanów nadzwyczajnych w przypadku zaistnienia zagrożeń, których dotyczą, a w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez jednostkę nadrzędną Spółki, Spółka będzie uprawiona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 1, Spółka może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Spółkę, w tym w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 1, Najemcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu, w tym odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub utraty korzyści, jakie poniósł lub nie uzyskał na skutek rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy.
 4. Najemca i Spółka zgodnie oświadczają i uznają, iż w przypadku obowiązywania w dacie zawarcia umowy stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii uznaje się, iż jest to działanie Siły Wyższej, a zawarcie umowy następuje w warunkach działania Siły Wyższej. W przypadku zawarcia lub obowiązywania umowy w okresie działania stanów określonych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu wobec braku możliwości przewidzenia ich rozwoju oraz wpływu tych zdarzeń na warunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, administracyjne panujące w kraju jak i na świecie, Najemca i Spółka niniejszym akceptują i przyjmują do wiadomości, iż po dacie zawarcia umowy realizacja całości lub części umowy może być niemożliwa. W takim przypadku Najemca i Spółka zgodnie oświadczają, iż w okresie obowiązywania stanów określonych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu zawieszone będzie mogło być wykonywanie świadczeń Najemcy i Spółki dotyczących umowy oraz wyłączona będzie jakakolwiek odpowiedzialność Najemcy i Spółki za brak możliwości realizacji całości lub części umowy i/lub brak możliwości realizacji umowy zgodnie z jej warunkami, jeżeli przyczyna wynikać będzie ze stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy/skrócenia okresu świadczenia usługi, z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Spółki, takich jak: czasowe zamknięcie internatu Dedal w związku z obowiązywaniem stosownych regulacji prawnych zakazujących prowadzenia działalności zakwaterowania osób w obiektach pełniących funkcję hotelową, wydanie decyzji, postanowień organów państwowych działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przeznaczenie internatu Dedal na izolatorium, miejsce kwarantanny, miejsca zakwaterowania dla osób zaangażowanych w zwalczanie stanów nadzwyczajnych, stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego, wystąpienia przypadków zakażenia wśród personelu lub osób zakwaterowanych w internacie Dedal.
 6. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Spółkę nastąpi w formie pisemnej lub mailowej.
 7. Wypowiedzenie umowy przez Najemcę może nastąpić w formie pisemnej lub mailowej w przypadkach określonych w § 3 ust. 10 -11 Regulaminu.
 8. Spółka zastrzega, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy, na podstawie któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez podmiot odstępujący od Umowy (odstąpienie od części Umowy).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Najemcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 10. Spółka zastrzega prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia rezerwacji przez Najemcę.
 11. Zmiana Regulaminu przez Spółkę następuje poprzez zamieszczenie nowej lub zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej internatu Dedal: internatdedal.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta.
 13. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Spółkę świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Spółką a Najemcą, rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2023 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany.
 15. Zmiana treści załączników nie stanowi zmiany treści Regulaminu i nie wymaga podjęcia uchwały Zarządu Spółki. Za zmianę treści załączników odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami, który działa w porozumieniu z innymi Dyrektorami jednostek/komórek organizacyjnych Spółki oraz Dyrektorem Oddziału Terenowego.
Skip to content